WHEN YOU ASK HER WHERE SHE’S FROM By Misu, Binh, Jack & Ali, age 9 and Nhi & Daniel, age 10

Khi Tôi Hỏi Từ Đâu Em Đến
Bởi Nhóm Thơ Phòng 2 Redding


Khi tôi hỏi em
Từ đâu em đến
Em trã lời từ Tenderloin
Tôi nghĩ đến
Những bao giây kẹo
Mọc giong bông hoa
Nhô từ khẽ hỡ xi măng.
Những tíêng rào rạt của
Xe búyt 38 Geary cáng phẳng
Những chai nhựa dọc đừơng
Tịêm bánh mì Saigon gỉưa
Eddy và Larkin
Nơi đó khách hàng xếp hàng
Suot một góc đừơng
Và nơi đó những cọng ngò
Ló khỏi ổ bánh mì Baget
Như con rắn nhóc đầu

Giua khe đá.

HOCMON By Nhi, age 9

The last time I saw my grandma
she was standing
underneath 
our pear tree.
Its leaves fell onto
her shoulders.
She had 
smooth hands
like silk.
When she 
went to 
parties she
wore a dress the color of roses 
and lipstick the color 
of cherry  blossoms.
Her brown eyes 
are the color 
of my hair.