TONGUE OF AMBER by Daniel R., age 8, Ali, Misu, Jack & Emily, age 9 & Anvivi, age 11

Northern light in Iceland Photo by Gudrún Hauksdóttir — National Geographic Your Shot
This photo was taken on my way to Thingvellir at ‘Mosfellsheiði’ 8th of October 2013.

Tongue of Amber

A cloak of emerald ombré
waves
and crackles
across the atmosphere.  
Limbs of light
the color of a hummingbird’s neck
brighten the sky.
A tongue
of amber peeks
over
the horizon.
Colors race
towards a finish line
of light.
Calmness
is a thing with
flames.

NAIL SALON by Helen, Tony, Ali, Jack, Timothy, Misu, Anvivi & Binh, age 9 & Carmen, Angelina, Vanessa & Emily, age 8

Nail Salon

Chemicals drift around my nose,
and bo
ttles of polish clatter 
and clink 
on the shelf. Clippers click,
files whisper,
dryers whir.
From beneath the sound,
Mom paints finger and toenails
the color of crashing Atlantic waves,
of morning,
of sunflowers,
of paradise,
frost 

and blood,
and a million stars
gleaming down
from a 

Saigon 
sky.

WHEN YOU ASK HER WHERE SHE’S FROM By Misu, Binh, Jack & Ali, age 9 and Nhi & Daniel, age 10

Khi Tôi Hỏi Từ Đâu Em Đến
Bởi Nhóm Thơ Phòng 2 Redding


Khi tôi hỏi em
Từ đâu em đến
Em trã lời từ Tenderloin
Tôi nghĩ đến
Những bao giây kẹo
Mọc giong bông hoa
Nhô từ khẽ hỡ xi măng.
Những tíêng rào rạt của
Xe búyt 38 Geary cáng phẳng
Những chai nhựa dọc đừơng
Tịêm bánh mì Saigon gỉưa
Eddy và Larkin
Nơi đó khách hàng xếp hàng
Suot một góc đừơng
Và nơi đó những cọng ngò
Ló khỏi ổ bánh mì Baget
Như con rắn nhóc đầu

Giua khe đá.